B9A908A94D Jpeg

Đà Nẵng phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 8 – 8,5% năm 2024

  Đà NẵNg PhấN đấU TăNg TrưởNg Grdp đạT 8 - 8,5% NăM 2024 - ẢNh 1.

  Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng chủ trì Hội nghị.

  Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, Hội nghị Thành ủy lần này có nhiều nội dung quan trọng; xác định các chủ trương, giải pháp giúp thành phố tận dụng được những thời cơ mới để tạo động lực mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội bền vững, với quyết tâm khẳng định vị thế trong khu vực và cả nước. Bí thư Thành ủy đề nghị, các đơn vị, địa phương nhìn nhận, đánh giá, tập trung làm rõ những kết quả làm được, những tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của ngành; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Các đơn vị, địa phương đề xuất các giải pháp chăm lo đời sống người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

  Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng với cơ hội và thách thức đan xen; đồng thời là năm đòi hỏi phải có sự bứt phá mạnh mẽ để thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề ra. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận dự kiến chủ đề năm 2024 là “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Thành phố cần tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt; nhất là vào thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng; đảm bảo giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

  Theo báo cáo Thành ủy Đà Nẵng, mục tiêu năm 2024 của thành phố là tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chủ động báo cáo, đề xuất Trung ương cơ chế, chính sách và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; triển khai hiệu quả Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư; quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa – xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

  Thành phố đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tăng 8 – 8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 4.900 USD; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 5 – 6%; tổng thu ngân sách Nhà nước vượt từ 3 – 5% so với dự toán Trung ương giao; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 6 – 7%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100%…

  Năm 2023, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, chủ động với nhiều cách làm sáng tạo và đạt được nhiều kết quả tích cực; đặc biệt là công tác học tập, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, nghị quyết, văn bản mới của Trung ương được thực hiện kịp thời, bài bản…

  Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố Quy hoạch thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; nhiều quy hoạch phân khu đã được hoàn thành và thông qua. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố triển khai các dự án trong thời gian đến. Năm 2023, thành phố đã tập trung tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy thu hút đầu tư trong nước đạt gần 50.000 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư FDI đạt hơn 180 triệu USD (tăng 35,7% so với năm 2022); tập trung chỉ đạo và quyết liệt thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán thuộc thẩm quyền của thành phố; đã hoàn thành 20/27 kiến nghị theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (đạt gần 75%)…

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *