3Df7Ca12D5 Jpeg

Những công trình giao thông tạo thương hiệu Quảng Ninh

    Cánh cửa kết nối bầu trời, vùng biển, đường bộ liên vùng và quốc tế được mở rộng, đã đưa Quảng Ninh bước lên một vị thế mới, không chỉ là trung tâm kết nối vùng, cực tăng trưởng quan trọng khu vực phía Bắc mà còn trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo.

    NhữNg CôNg TrìNh Giao ThôNg TạO ThươNg HiệU QuảNg Ninh - ẢNh 1.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *