3D1461B277 Jpeg

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhận trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp

  Ngày 15-12, Nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm được Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Vĩnh Phúc công khai, trong đó ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, là trường hợp duy nhất trong số 28 chức danh nhận trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp.

  Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: CTV

  Ông Lê Duy Thành nhận được 19 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 40,43% tổng số phiếu), 2 phiếu tín nhiệm (chiếm 4,26% tổng số phiếu) và 25 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 53,19% tổng số phiếu).

  Theo quy định, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức; trường hợp không xin từ chức thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội, Thường trực HĐND trình HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất; trường hợp một người đã được lấy phiếu tín nhiệm cùng một lần với nhiều chức vụ thì việc bỏ phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với các chức vụ đó.

  Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp trở lên thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND tiến hành miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất; trường hợp một người đã được lấy phiếu tín nhiệm cùng một lần với nhiều chức vụ thì thực hiện việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm đối với các chức vụ đó.

  Người có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp có thể xin từ chức

  Như vậy, trong trường hợp này, ông Lê Duy Thành có thể xin từ chức hoặc HĐND sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm.

  Quy trình lấy phiếu tín nhiệm được đánh giá theo ba mức là tín nhiệm cao, tín nhiệm, không tín nhiệm nhưng ở quy trình bỏ phiếu tín nhiệm chỉ còn hai mức là tín nhiệm và không tín nhiệm.

  Người được bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số phiếu đánh giá không tín nhiệm thì HĐND xem xét, quyết định việc miễn nhiệm.

  Như vậy, ở nhiệm kỳ này, đến nay, ông Lê Duy Thành là Chủ tịch UBND tỉnh duy nhất trong cả nước nhận trên 50% số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *