3B81372055 Jpeg

Chủ tịch nước: Cán bộ cấp dưới mà cứ lựa cấp trên nghĩ gì để nói thì nguy hiểm

  Ngày 4/12, tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương.

  Tại hội nghị. Ảnh Như Ý

  “Nghị quyết có nói câu, đoàn kết toàn dân tộc, phải gắn với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội”, Chủ tịch nước nêu.

  Tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề Nghị quyết 43: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

  Điểm lại tình hình và lý do ban hành Nghị quyết 43, Chủ tịch nước cho biết, qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Trung ương Đảng khóa IX, các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra cơ bản đã được thực hiện, phải tính toán nhiệm vụ, giải pháp cho vấn đề này trong tình hình mới.

  Cũng qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 23, T.Ư đánh giá còn một số hạn chế khuyết điểm, rút ra một số bài học kinh nghiệm.

  Cùng với đó, thực tiễn sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, tình hình thế giới, khu vực đã có nhiều thay đổi. Đó là những lý do để Trung ương ban hành Nghị quyết 43.

  Chủ TịCh NướC: CáN Bộ CấP DướI Mà Cứ LựA CấP TrêN Nghĩ Gì để NóI Thì Nguy HiểM - ẢNh 3.

  Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh Như Ý

  “Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của Đảng và cả hệ thống chính trị”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

  Về quan điểm, Nghị quyết 43 có cách tiếp cận đầy đủ, toàn diện, hệ thống về vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, nền tảng vững chắc của đại đoàn kết toàn dân tộc là liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo; là mối quan hệ bền chặt giữa Đảng và Nhân dân, là niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ…

  Nghị quyết 43 cũng xác định mục tiêu chung của dân tộc để phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch nước nhấn mạnh, điểm chung nhất để hội tụ mỗi người Việt Nam yêu nước chính là mục tiêu xây dựng một đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

  Cùng với đó, Nghị quyết 43 cũng xác định phương thức quan trọng để phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc chính là phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.

  Chủ TịCh NướC: CáN Bộ CấP DướI Mà Cứ LựA CấP TrêN Nghĩ Gì để NóI Thì Nguy HiểM - ẢNh 5.

  Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh Như Ý

  Phân tích điều này, Chủ tịch nước nhấn mạnh, muốn đại đoàn kết phải phát huy dân chủ. Đoàn kết mà không có dân chủ, không lắng nghe ý kiến khác nhau thì đoàn kết xuôi chiều.

  “ Cán bộ cấp dưới mà cứ lựa ông cấp trên nghĩ gì để nói thì nguy hiểm cho Đảng, cho đất nước. Người ta nói đó là đoàn kết một chiều, đoàn kết xuôi chiều, đoàn kết trên sự bưng bít và không lắng nghe sự thật”, khẳng định điều này, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đoàn kết phải gắn với phát huy dân chủ, bởi chỗ nào không có dân chủ thì chỗ đó không có đoàn kết thực sự.

  Một quan điểm nữa được Nghị quyết 43 nhấn mạnh, đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của Đảng và cả hệ thống chính trị. Trong đó, đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng đoàn kết trong hệ thống chính trị, đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *